Nedan följer utdrag (s. 207-211) om ortodox religionsundervisning ur läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland.

Den ortodoxa religionen

Det centrala i den ortodoxa religionsundervisningen är att stärka och upprätthålla elevens ortodoxa identitet. Eleven får hjälp med att förstå religionens betydelse för honom eller henne själv och att se religionens inflytande i samhället och kulturen. I undervisningen eftersträvas allmänbildning i religion och livsåskådning.

ÅRSKURSERNA 1–5

Den primära uppgiften för undervisningen i den ortodoxa religionen i årskurserna 1–5 är att genom kunskap, färdigheter och upplevelser ge eleven stoff för att han eller hon skall kunna bygga upp sin världsåskådning och växa till en etiskt ansvarskännande människa.

MÅL

Eleven skall

 • stärka sin ortodoxa identitet och förstå den heliga dimensionen i livet
 • sätta sig in i det liturgiska livet och i kyrkokonsten, i det ortodoxa kyrkoåret, i heliga människors liv, i den ortodoxa kristendomens grundbegrepp och i den egna församlingens verksamhet
 • bekanta sig med dogmatikens grundfrågor
 • fördjupa sig i Bibelns berättelser och deras budskap och lära sig att reflektera över etiska frågor i Bibeln och i sitt eget liv
 • bekanta sig med andra kristna kyrkor och omgivande religiösa och icke-religiösa livsåskådningar.

CENTRALT INNEHÅLL

Kyrkoåret och heliga människor

 • de heliga tiderna och kyrkoårets stora och medelstora högtider
 • den egna kyrkans och elevens eget skyddshelgon
 • fastor och etiska frågor i anslutning till dem
 • kyrkans stora lärofäder och martyrer

Som medlem av kyrkan

 • den ortodoxa traditionen i familjen, i skolan, på hemorten, i Finland, i världen
 • den egna församlingens verksamhetsformer, speciellt gudstjänsterna och församlingens barnverksamhet
 • klostrens verksamhet
 • kyrkliga organisationer
 • andra kyrkor och religioner i närmiljön
 • den religiositet som eleven möter i Finland och ute i världen
 • drag som är gemensamma för judendomen, kristendomen och islam, och drag som skiljer dem åt

Bibeln som en helig skrift

 •  begynnelseberättelserna och patriarkberättelserna från Egypten till det förlovade landet
 • Jesu liv och läror, Herrens bön
 • evangelieförfattarna
 • uppståndelsen och ett nytt liv
 • Nya testamentets tidshistoria

Det liturgiska livet

 • gudstjänstförrättarna och liturgigudstjänsten
 • sakramenten, speciellt dopet, myrrasmörjelsen, boten och nattvarden
 • kyrkomusiken: troparier, gudstjänsthymner och hymnerna under andra heliga förrättningar
 • kyrkan som byggnad och som en helig plats
 • ikonen som bild och som heligt föremål

Dogmatik och etisk fostran

 • människan som Guds avbild och like
 • den heliga treenighetens personer och deras särdrag
 • frälsningen och det eviga livet
 • kyrkan och församlingen
 • etiken i de tio buden

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5

Eleven känner till det centrala i ortodoxin

Eleven

 • är medveten om liturgigudstjänstens betydelse som en del av en ortodox kristens liv
 • känner i huvuddrag till det ortodoxa kyrkoårets faste- och högtidstradition och kan följa kyrkoåret i sitt eget liv
 • känner till den ortodoxa människosynen och andra grundbegrepp inom den ortodoxa kristendomen, kan tillämpa dem i sitt eget liv.

Eleven känner till Bibelns centrala berättelser

Eleven

 • känner i huvuddrag till Gamla och Nya testamentets olika karaktär
 • känner till Kristi undervisning, livsskeden och kyrkans uppkomst
 • kan reflektera över etiska frågor utifrån Bibelns berättelser och sitt eget liv och beakta dem i sin livsföring.

Eleven kan använda religiös kunskap

Eleven

 • känner till den ortodoxa dogmatikens centrala grundbegrepp
 • känner till den ortodoxa traditionen som en del av en ortodox kristens liv
 • kan använda det inlärda för att stärka den ortodoxa identiteten
 • kan stärka sin ortodoxa identitet.

Eleven är insatt i sin egen religion och känner till religionerna i sin närmiljö

Eleven

 • känner till den ortodoxa kyrkans särdrag
 • identifierar den religiösa bakgrunden i sin familj
 • känner till verksamheten i sin egen hemförsamling
 • känner till andra kristna kyrkor och samfund i närmiljön.

ÅRSKURSERNA 6–9

Den primära uppgiften för undervisningen i ortodox religion i årskurserna 6–9 är att fördjupa och utvidga elevens förståelse för sin religiösa tradition och andra religioners karaktär och betydelse. På så sätt stöds eleven så att han eller hon kan bygga upp sin världsåskådning och sin etiska övertygelse.

MÅL

Eleven skall

 • stärka och fördjupa sin ortodoxa identitet och förstå den heliga dimensionen i livet
 • sätta sig in i det liturgiska livet och kyrkokonsten, i den ortodoxa kyrkan, dess historia och trosuppfattning
 • vara medveten om de faktorer som påverkar uppkomsten av hans eller hennes världsåskådning och förstå religionens och livsåskådningens betydelse i människans och samfundets liv
 • bli förtrogen med Bibeln som en samling heliga och mänskliga skrifter
 • känna till grundbegreppen för etiskt tänkande och grunderna för den ortodoxa etiken och kunna tillämpa dem i etisk eftertanke och i sin verksamhet
 • bekanta sig med de viktigaste världsreligionerna i huvuddrag
 • kunna respektera människor som har en annan tro och ett annat tänkesätt.

CENTRALT INNEHÅLL

Bibeln

 • Bibelns tillkomst och innehåll
 • Bibeln som en helig skrift
 • profeterna, konungarnas tid, psalmerna
 • Apostlagärningarna

Kyrkohistoria

 • de viktigaste händelserna i kristendomens uppkomst och utveckling
 • kyrkosamfunden och ekumenik
 • den ortodoxa kyrkans historia i Finland
 • den ortodoxa kyrkans förvaltning och nuläge
 • utvecklingen av den religiösa situationen i Finland

Världsreligionerna

 • de viktigaste världsreligionernas utbredning, storleksförhållanden, grundläggande föreställningar och de grundläggande dragen i det religiösa livet
 • religionens utsträckning och dess inflytande på individen, samhället och kulturen

Liturgi och dogmatik

 • sakramenten
 • gudstjänsterna: liturgi, vigilia, fasteliturgi och andra kyrkliga förrättningar
 • kyrkobyggnaden, kyrkokonst och kyrkomusik
 • dogmatikens centrala punkter

Etik

 • den ortodoxa människouppfattningen
 • att identifi era etiska normer, principer och värderingar, refl ektion och tillämpning
 • etiken i Bergspredikan

KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN

Eleven kan skaffa sig kunskap om den ortodoxa tron

Eleven

 • känner till det ortodoxa kyrkoårets faste- och högtidstraditioner och kan följa det ortodoxa kyrkoåret
 • är insatt i den ortodoxa gudstjänsttraditionen
 • har bildat sig en helhetsuppfattning av kyrkans lära
 • känner till sakramenten och andra heliga förrättningar och förstår deras betydelse
 • känner till kyrkans etiska undervisning och kan tillämpa den i livet.

Eleven känner till Bibelns tillkomst och dess centrala innehåll

Eleven

 • känner till Bibelns inre struktur
 • förstår Bibelns frälsningsbudskap
 • förstår Bibeln som en del av kyrkans tradition
 • känner till Bibelns användning i den kristnas dagliga liv och förstår hur de olika böckerna används i liturgin.

Eleven kan utnyttja religiös kunskap

Eleven

 • känner till den kristna kyrkans uppkomst, utbredning och orsakerna till dess delning
 • kan placera in den finländska ortodoxa kyrkan som en del av en världsomspännande kyrka
 • känner till den finländska ortodoxa kyrkans skeden och deras inverkan på nutiden
 • är insatt i den egna församlingens verksamhet
 • känner till olika kyrkliga organisationer och deras verksamhet
 • känner till den finländska ortodoxa kyrkans förvaltning.

Eleven känner till världsreligionerna

Eleven

 • förstår religionens betydelse för människan
 • känner till de stora världsreligionerna
 • kan respektera människor som har en annan tro och som tänker annorlunda.
Annonser