Hem

Söndag 15 enligt Matteus

Lämna en kommentar

Läsningar

Betraktelse

Temat för dagens läsningar är Kristi budskap, person och verk. I dagens evangelietext förkunnar Kristus kärnan i sitt evangelium – det dubbla kärleksbudet – och antyder sin makt och gudomlighet genom sin fråga till fariseerna om vem Messias (dvs. Kristus) är. Dagens aposteltext handlar om Kristi frälsningsverk. Paulus reflekterar över hur Kristus har vunnit frälsningen åt oss genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse och hur vi – de troende – får ta emot nåden från Kristi frälsningsverk i vårt liv. Låt oss ständigt tänka på det dubbla kärleksbudet och stärkta av nåden från Kristus sträva efter att växa i kärlek till Gud och våra medmänniskor.

Annonser

Söndag 14 enligt Matteus

Lämna en kommentar

Läsningar

Betraktelse

Dagens evangelietext är liknelsen om bröllopsfesten. Äktenskapet är en återkommande liknelse för förhållandet mellan Gud och förbundsfolken (judarna och den kristna kyrkan). Bröllopsfirandet används i Bibeln och i ortodoxa kyrkans hymner och böner som en symbol för den eviga saligheten i Guds kommande rike som vi får en försmak av i sakramenten. I bönerna inför nattvardsgång kallas kyrkans nattvardsfirande för bröllopsfesten och bröllopskläderna är en liknelse för vår värdighet att ta emot nattvardens nåd. Gud skänker oss fritt sin nåd – bjuder oss in till bröllopsfesten – men vi är förpliktigade att rena oss från våra laster och klä oss i dygderna – att klä oss i bröllopskläder – för att visa vår tacksamhet över Guds nåd som ges oss genom sakramenten. I dagens aposteltext påminner Paulus församlingen i Korinth om den nåd de tagit emot från Gud och uppmanar dem att visa sig värdiga Guds gåvor så att de med gott samvete kan glädja sig över dem. Låt oss tacka Gud för den nåd han skänkt oss genom sakramenten och sträva efter att vara värdiga Guds goda gåvor så att vi kan glädjas över dem med ett rent samvete.

Söndag 13 enligt Matteus

Lämna en kommentar

Läsningar

Betraktelse

Dagens evangelietext är liknelsen om arrendatorerna i vingården. Liknelsens ursprungliga betydelse är att Guds förbund inte längre kommer att vara begränsat till det judiska folket utan öppnas för alla folk. Men liknelsen har också en tillämpning på den kristna kyrkan – det nya förbundets folk. Liknelsen lär oss att lyssna till dem som Gud har sänt till sin kyrkan. I dagens aposteltext uppmanar Paulus församlingen i Korinth att visa respekt för och lyssna till församlingarnas ledare som arbetar hårt för att betjäna sina församlingar. Låt oss också lyssna till apostlarnas efterföljare – biskoparna och prästerna – och hjälpa dem i deras apostoliska uppdrag att betjäna och leda kyrkans församlingar.

Söndag 12 enligt Matteus

Lämna en kommentar

Läsningar

Betraktelse

Temat för dagens läsningar är det kristna livet, tron och nåden. I dagens evangelietext kommer en ung man till Kristus och frågar vad han ska göra för att få evigt liv. Kristus säger åt honom att hålla de tio budorden (2 Mos 20:1-17; 5 Mos 5:6-21). Mannen svarar att han har gjort detta sedan han var barn. Kristus säger då: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” (Matt 19:21). Den unga mannen blir bedrövad eftersom han är rik och går därifrån. Efter detta säger Kristus till lärjungarna: ”Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” (Matt 19:23f). Lärjungarna undrar då hur någon kan bli frälst, men Kristus tröstar dem med orden: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” (Matt 19:26). Frälsningen bygger inte på våra gärningar utan på Guds nåd. Våra goda gärningar är frukter av omvändelsen genom tron som växer i kärlek genom hoppet på nåden. Dagens evangelietext utgör också grunden för de två levnadsformerna i vår kyrka: livet i världen och klosterlivet. Alla kristna är skyldiga att lyda det dubbla kärleksbudet och vägledas av de tio budorden. Men kyrkan har också instiftat klosterlivet för dem som vill bli fullkomliga och lämna allt för att följa Kristus. Dagens aposteltext handlar också om nåden. Paulus uppmanar oss först att hålla fast vid tron. Hans uppmaning är i form av en kort trosbekännelse. Efter denna uppmaning vittnar han om Guds nåd i sitt eget liv: ”Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig.” (1 Kor 15:9f). Pauli vittnesbörd bekräftar Kristi ord: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” (Matt 19:26). Låt oss sätta vårt hopp till Guds nåd, följa budorden och sträva efter att växa i kristen kärlek och fullkomlighet.

Söndag 11 enligt Matteus

Lämna en kommentar

Läsningar

Betraktelse

Dagens läsningar handlar om barmhärtighet och vårt förhållande till jordiska värden. Evangelietexten är liknelsen om tjänaren som fick sin skuld på tiotusen talenter efterskänkt av sin kung, men som sedan vägrade efterskänka sin nästas skuld på hundra denarer (en betydligt mindre summa). Summorna är här en liknelse för våra brister och fel. Om Gud visar oss nåd och förlåter oss våra brister och fel är vi skyldiga att efterlikna Gud och förlåta våra medmänniskor deras brister och fel. Men denna liknelse har också tillämpningar på vårt förhållande till jordiska värden som inte får stå i vägen för evangeliet. I dagens aposteltext påpekar Paulus att kyrkans ledare har rätt till ekonomiskt understöd från församlingen för att kunna betjäna församlingen och förkunna evangeliet. Men Paulus och Barnabas har valt att avstå från detta understöd för att inte pengar ska komma i vägen för evangeliet. Detta innebär inte att vi kan strunta i att stödja kyrkans arbete (även ekonomiskt), men apostelns förebild lär oss att inte värdera pengar och jordiska värden högre än evangeliet. Låt oss vara barmhärtiga mot våra medmänniskor och ha ett sunt förhållande till pengar och jordiska värden så att de inte hindrar oss från att ta emot och sprida evangeliet.

Söndag 10 enligt Matteus

Lämna en kommentar

Läsningar

Betraktelse

Dagens läsningar handlar om att hålla fast vid den apostoliska tron på Kristus och hans evangelium. I evangelietexten tillrättavisar Kristus lärjungarna för deras svaga tro och förutsäger sin korsdöd och uppståndelse. I aposteltexten uppmanar Paulus församlingen att ta apostlarna och deras tro till föredöme. Det är en stor kontrast mellan lärjungarnas svaga tro innan Kristi död och uppståndelse samt Pauli starka tro efter att dessa trosmysterier ägt rum. Paulus framställer sig också som den förste kyrkofadern: ”Om ni så skulle ha tio tusen lärare som vill göra er till kristna har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet ” (1 Kor 4:15). Låt oss stärka vår tro genom ständigt läsa Bibeln och kyrkofäderna samt begrunda trons mysterier – Jesu Kristi liv, död och uppståndelse.

Söndag 9 enligt Matteus

Lämna en kommentar

Läsningar

Betraktelse

Temtat i dagens läsningar är tro och andligt liv. Evangelietexten berättar om hur Kristus gick på vattnet och Petrus säger: ”‘Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.’ Han sade:’Kom!’ och Petrus steg ut båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: ‘Herre, hjälp mig!’ Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. ‘Du trossvage’, sade han. ‘Varför tvivlade du?’ De steg i båten, och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sade: ‘Du måste vara Guds son.'” (Matt 14:28-33). Paulus skriver i dagens aposteltext till församlingne i Korinth att han har lagt grunden – tron på Jesus Kristus – som vi får bygga vidare på. Det andliga livet är inte utan prövningar. Vinden prövade Petrus och han förlorade det framsteg han gjort men blev räddad av Kristus genom sin bön. Paulus skriver: ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock bli räddad, men som ur eld” (1 Kor 3:11-15). Paulus avslutar med att säga att vi kristna är den heliga Andes tempel. Genom vår tro på Jesus Kristus, som vi tagit emot från kyrkan och befäst med dopet och nattvarden, bygger vi med våra liv Guds andliga tempel i världen. Låt oss göra våra liv till ett värdigt och starkt tempel, byggt på tron på Jesus Kristus, som stärkt av våra böner kan bestå i alla prövningar som vi möter i vårt liv.

Older Entries